Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością psychiczną

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością psychiczną

30 kwietnia 2019 0 przez jakub

Niepełnosprawność psychiczna obejmuje szereg różnorodnych zaburzeń. Do najczęściej występujących zaliczyć można zaburzenia lękowe, odżywiania, osobowości, adaptacyjne, nastroju, psychotyczne.

O rozpoznaniu zaburzenia psychicznego decydują stwierdzone klinicznie objawy psychiczne, występowanie związanego z nimi cierpienia oraz zakłócenia indywidualnego i społecznego funkcjonowania osoby.

Zaburzenia psychiczne należą do tzw. „niepełnosprawności ukrytych”, dlatego osoby których one dotyczą spotykają się często z niezrozumieniem ze strony otoczenia, a ich trudności interpretowane są jako brak dobrej woli, brak zdolności, lenistwo lub wzbudzają niepokój.

Jak pomóc osobie niepełnosprawnej psychicznie?

Wśród form wsparcia środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi wyróżnia się: Środowiskowe domy samopomocy– są to jednostki organizacyjne pomocy społecznej pobytu dziennego, prowadzone przez podmiot publiczny lub niepubliczny o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym. Domy są ogniwami oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych lub głębiej niepełnosprawnych intelektualnie.

Mieszkania chronione– w miejscach tych przebywają osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu chronionym może zastępować pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Warsztaty Terapii Zajęciowej– są to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Praca– jak żadne inne zadanie, łączy jednostkę ze społeczeństwem. Poprzez wytwarzanie pożytecznych rzeczy albo usług człowiek czuje swoją przynależność; widzi że jest potrzebny innym. Jako pożyteczny produkt uboczny praca wpływa pośrednio także na, podstawowe konieczności życiowe: daje okazję, żeby rano wstać, nawiązać kontakty, chroni przed ubezwłasnowolnieniem, nadaje dniom strukturę, a tygodniom rytm. Nie pozwala na utratę perspektyw życiowych, nadaje czasowi wolnemu właściwy sens- jako czas przeżyty w poczuciu wolności, a nie zmarnowany.

REKLAMA